غربال مولکولی کربن SLUHP-100

SLUHP-100 نوع جدیدی از الک مولکولی کربنی شانلی تک است که بر اساس SLCMS-HP1 توسعه یافته است. از طریق بهبود کلی فرایند تولید، جاذب می تواند پایدارتر، کارآمدتر، حفاظت از انرژی بیشتر و حفاظت از محیط زیست باشد.
SLUHP-100 به عنوان یک نماینده از محصولات شانلی تک، شده است به مراتب بیش از سطح صنعت در بازار چین، و در سطح پیشرو از جهان است. نیتروژن غلظت ۹۹٫۹٪ را از طریق روش PSA اقتصادی تر تولید می کند.