بقیه

به عنوان محافظت از گاز دفع و پیشرفت محصول شیشه، آلومینیوم. مفصل کردن قلع و کوزه های دیگر،
می تواند برای جلوگیری از پشت سر هم از گرد و غبار در انبار استفاده می شود.
می تواند برای حمل و نقل علوفه، شارژ در معدن، کوزه نوشیدن، کوزه اسپری و جلو استفاده می شود.

دسته

محصولات برجسته